Loading

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedaż internetowa prowadzona za pośrednictwem strony sas-ma.org w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Sebastiana Błażkiewicza pod nazwą SASMA Europe Sebastian Błażkiewicz, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  NIP: 6342401082, adres poczty elektronicznej: sas-ma.org.
 2. Do korzystania ze Sklepu wymagane są (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0.
  i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

  a) Sprzedawca - SASMA Europe Sebastian Błażkiewicz, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6342401082, adres poczty elektronicznej: sas-ma.org.

  b) Zamawiający lub Klient - osoba, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

  c) Sklep - sprzedaż internetowa prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej
  http://www.sas-ma.org, zwany również Sklepem SAS-MA.ORG.

  d) Zamówienie - oferta skierowana do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego regulaminu, dotycząca nabycia towaru.

  e) Koszty dostawy towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.

  f) Cennik Dostaw – wykaz sposobów dostawy towarów wraz z Kosztami dostawy towarów.

  g) Stan Magazynowy - zapas danego towaru dostępny do sprzedaży dla Klientów w magazynie.

  II. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich
  i uwzględniają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają Kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy towaru ustalane są zgodnie z Cennikiem Dostaw.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w zakładce „Koszyk” i jest aktualizowana po dodaniu każdego towaru.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z Kosztami dostawy towaru
  i kosztami płatności podawana jest w zakładce „Koszyk” po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

III. Sposoby płatności

 1. Płatności w sklepie internetowym SAS-MA.ORG można dokonywać przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki.
 2. Koszty płatności ponosi Klient (o kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. Składanie zamówienia

 1. Aby złożyć Zamówienie, należy na stronie internetowej http://www.sas-ma.org kliknąć na polecenie "Do Koszyka" znajdujące się przy wybranym towarze. Podobnie należy postępować z kolejnymi towarami, które Klient zamierza zamówić.
 2. W Sklepie złożyć Zamówienie mogą jedynie te osoby, które uprzednio się w nim zarejestrowały i założyły w nim swoje konto. Warunkiem poprawnej rejestracji i założenia konta jest wypełnienie dostępnego w Sklepie formularza przez podanie działającego adresu email i hasła, przy pomocy których Klient będzie miał dostęp do swojego konta w Sklepie.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego treść drogą mailową. W mailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia oraz numer Zamówienia, którym można się posługiwać podczas kontaktów ze Sprzedawcą (przyspiesza to komunikację ze Sprzedawcą) oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać wpłaty (w przypadku wyboru tego sposobu płatności).
 4. Klient może łączyć ze sobą swoje Zamówienia w celu przesłania ich jedną przesyłką. W tym celu należy złożyć kolejne Zamówienie. W polu uwagi do Zamówienia należy wpisać numer poprzedniego Zamówienia, które Sprzedawca ma połączyć. Połączeniu podlegają jeszcze nieopłacone Zamówienia. Sprzedawca informuje Klienta niezwłocznie o połączeniu Zamówień. Po połączeniu Zamówień Klient płaci tylko raz za ich dostarczenie.

V. Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy towaru maksymalnie w terminie 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W takim samym terminie towar jest dostępny do odbioru w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego.
 2. Termin dostawy towaru rozpoczyna się w chwili wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności za Zamówienie (przedpłata) albo w chwili zawarcia umowy sprzedaży (płatność za pobraniem). Za datę dokonania opłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, uważa się datę uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. Dostawa towaru rozumiana jest jako skompletowanie zamawianego towaru, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej oraz objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, na żądanie Klienta, faktura VAT. W wypadku złożenia przez Klienta niebędącego konsumentem żądania wystawienia faktury VAT do Zamówienia, do którego wystawiony został Klientowi paragon fiskalny, Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie maksymalnie 7 dni od daty jego wystawienia. Powyższe ma zastosowanie także do wystawiania przez Sprzedawcę duplikatów faktur VAT i faktur korygujących. Koszty dodatkowego przesłania przez Sprzedawcę do Klienta niebędącego konsumentem faktury VAT,
  w tym jej duplikatu i faktury korygującej ponosi Klient, jeśli konieczność takiego wysłania wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta.

VI. Dostawa

 1. Dostawa zamówionego towaru może odbywać się w następujący sposób:

  a) przesyłką poleconą bądź poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  b) przesyłką kurierską.

 1. Sprzedawca udostępnia także możliwość odbioru osobistego towaru pod adresami: Firma SASMA Europe Sebastian Błażkiewicz, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa – po uprzednim uregulowaniu płatności oraz uzgodnieniu terminu odbioru.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient (o wysokości tych kosztów Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia). Odbiór osobisty jest nieodpłatny.
 3. Koszty dostawy towaru wskazane są w Cenniku Dostawy.

VII. Zasady dokonywania reklamacji i zwrotu towaru (odstąpienie od umowy)

 1. Zwracany towar, zakupiony w za pośrednictwem strona SAS-MA.ORG prosimy przesyłać na adres Sprzedawcy: SASMA Europe Sebastian Błażkiewicz,
  ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa.
 2. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedający, jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zwrot pieniędzy za zwrócony towar nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
  a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towar inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Reklamacje związane z towarem oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu można składać na przykład: pisemnie na adres: SASMA Europe Sebastian Błażkiewicz, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sasma@sas-ma.org.
 10. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy
  w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.


PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr paragonu, data wystawienia
(w razie posiadania):

Zwracany produkt:

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr (należy wypełnić w przypadku, gdy właścicielem rachunku nie jest osoba zwracająca produkt):

Należące do:

(miejscowość, data)

(podpis)


VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
  w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.