Loading

Słownik pojęć branżowych

SŁOWNIK SASMA - nasz subiektywny słownik pojęć funkcjonujących w świecie bezpieczeństwa biznesu. Mogą Państwo odnaleźć w nim definicje branżowe wybranych pojęć mniej lub bardziej oczywistych oraz również takich, które pozwalają lepiej zrozumieć dane zagadnienie. Przedstawione tłumaczenia pojęć zostały wypracowane na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i nie zawsze pokrywają się z definicjami książkowymi.

BCP – Bussines Continuity Planning / Planowanie ciągłości działania - to tworzenie, weryfikacja i aktualizacja planów zdolności organizacji do odpowiedzi na incydenty oraz przerwy w działalności, umożliwiająca kontynuowanie operacji, procesów, funkcji lub usług biznesowych w obszarach kluczowych dla działalności firmy.

Bezpieczeństwo informacji - bezpieczeństwo informacji to wszelkie metody lub procedury chroniące informacje przed nieautoryzowanym dostępem czy to ze strony przestępców czy też osób, które nie mają szczerych intencji – łącznie z pracownikami. Używanie numerów PIN, zamykanie szafek oraz nieudzielanie kierowcom informacji na temat przewożonych ładunków to dobry początek, lecz informacje to nie tylko to, co jest zapisane na papierze: to jest to wszystko, o czym wiemy. Na bezpieczeństwo informacji składa się wiele czynników i działań, m.in.:
- programy szkoleń i podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz usług IT,
- audyty bezpieczeństwa informacji,
- budowa systemów bezpieczeństwa informacji,
- tworzenie polityk bezpieczeństwa informacji.

Bezpiecznik - potoczne określenie osoby zajmującej się bezpieczeństwem biznesu.

BI - Business Intelligence - jest złożonym procesem technik i narzędzi wykorzystywanych w przekształcaniu danych w informacje, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Brand protection & anticounterfeit - czyli ochrona marki oraz walka z podróbkami. Sprzedaż podrabianych towarów to problem, który dotyka coraz więcej firm z różnych branży. Lawinowo rosnąca ilość tego typu nadużyć sprawia, że ich kontrola jest nierozerwalną częścią polityki bezpieczeństwa realizowanej przez czołowe marki na świecie. W dobie globalizacji ofiarami tego typu przestępstw są nie tylko firmy produkcyjne. Zagadnienia ochrony marki i walki z podróbkami to tematy, które należy uwzględnić w tworzeniu skutecznego systemu bezpieczeństwa firmy i poświęcić im coraz więcej uwagi. Podrobione produkty wpływają destrukcyjnie zarówno na wizerunek całego przedsiębiorstwa i sposób postrzegania marki na rynku jak i na jego finanse. Konsekwencje są podwójnie przykre, gdyż oznaczają utracone przychody w połączeniu z utratą zaufania do marki.

CI - Competetive intelligence - wywiad konkurencyjny jest celowo podjętym procesem polegającym na zbieraniu, analizowaniu oraz wykorzystaniu informacji na temat produktów, klientów, konkurentów i jakichkolwiek aspektów otoczenia organizacji potrzebnych do podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Corporate investigation - postępowania wyjaśniające. Corporate investigation to analiza dostępnych informacji w celu ustalenia faktów. Celem głównym jest ustalenie co naprawdę się stało i wdrożenie procedur pozwalających na uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości. Celem podrzędnym jest doprowadzenie do złapania/skazania sprawców przestępstwa.

Due Diligence - poprzez due diligence rozumiemy poddanie sprawdzanej firmie, osobie lub zjawisku dokładnej i rzetelnej analizie oraz procesu weryfikacji, mającym na celu minimalizację ryzyka poprzez identyfikację zagrożeń. Najważniejszym powodem do przeprowadzenia sprawdzenia due diligence (ang. Due diligence investigation) jest ochrona kapitału i wizerunku firmy, zwłaszcza przed przeprowadzeniem transakcji ze stroną trzecią: nowym pracownikiem, partnerem biznesowym lub podwykonawcą. Przeprowadzanie procesów due diligence jest nieodłącznym elementem zarządzania ryzykiem. Do procesu due diligence zaliczyć możemy również tzw. background check, czyli sprawdzenie osób (due diligence personalne).

Risk analysis - Zdolność oceny ryzyka w biznesie jest podstawową umiejętnością, jaką powinni posiadać przedstawiciele firm bez względu na branżę, jaką reprezentują i bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Ocena ryzyka jest zawsze podstawą do dalszych kroków przy budowaniu systemów bezpieczeństwa biznesu, a właściwe jej przeprowadzenie zwiększa szansę Klienta na odniesienie sukcesu. Bezpieczeństwo biznesu się na niej opiera, a analiza otoczenia, w którym firma funkcjonuje, wiąże się z określeniem jej słabych i mocnych stron oraz potencjalnych zagrożeń.

Supply chain security - bezpieczeństwo logistyczne. Dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwa operacji w firmie logistycznej niezwykle ważne jest zapewnienie i przestrzeganie odpowiednich standardów zabezpieczeń w postaci procedur i rozwiązań technicznych oraz posiadanie wyedukowanej kadry świadomej różnorodnych zagrożeń.

Travel security - bezpieczeństwo podróży. W dzisiejszych czasach świadomość niebezpieczeństw występujących podczas podróży jest koniecznością, a zagrożenia związane z wyjazdami służbowymi stają się coraz większym wyzwaniem dla dużych firm, ponieważ życie i zdrowie ich pracowników jest bezcenne. Usługi travel security polegają na opracowaniu kompleksowego systemu bezpieczeństwa podróży w celu zapewnienia minimalizacji zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się podróżujące osoby.